Φυσικό

Χ.Βάρβογλης - Γ.Σειραδάκης
Εισαγωγή στη Συγχ. Αστρονομία
Ν.Σπύρου
Εισαγωγή στη Γ.Θ.Σχετικότητας
Ν.Σπύρου
Αρχές Αστρικής Εξέλιξης
Χ.Σπυρίδης
Ευκλείδου - Κανόνος Κατατομή