Πληροφορική

Ι.Βλαχάβας
Η Γλ.Προγραμματισμού PASCAL
Χ.Σπυρίδης
Η Πληροφορική στην Εθνομουσικολογία