Κων. Μελενίκου 3, Θεσσαλονίκη 54 635
τηλ. 2310 201210 fax: 2310 209680
email: gartaganisbooks@gmail.com
www.gartaganisbooks.grExLibris Gartaganis